14. evropské fórum pro ekoinovace

16.05.2013 12:49

TISKOVÁ ZPRÁVA: 14. evropské fórum pro ekoinovace

Pro čisté ovzduší… Inovativní řešení mobility, energetiky a ICT pro města

Praha, 23.–24. května 2013  

 

 

Znečištění ovzduší představuje pro Evropany největší zdravotní riziko spojené se životním prostředím. Jakým překážkám evropská města čelí ve svém úsilí kvalit ovzduší zlepšit? Jaké politické kroky jsou potřeba ke zlepšení ochrany zdraví občanů před znečištěným ovzduším? Jak mohou ekologické inovace efektivně přispět ke snížení emisí a míry znečištění ve městech?

 

S problematikou znečištěného ovzduší se EU potýká již od 70. let minulého století, reguluje emise škodlivých látek do atmosféry, čímž přispívá ke zlepšení v této oblasti. Nicméně problém stále přetrvává. V oblastech s nejvyšší hustotou obyvatelstva jsou některé normy kvality ovzduší výrazně překročeny, zejména pokud jde o znečištění pevnými částicemi, hodnoty přízemního ozónu a oxidu dusičitého.

S cílem soustředit pozornost na tuto problematiku a podnítit koordinované úsilí směřující ke zlepšení kvality ovzduší vyhlásil komisař pro životní prostředí Janez Potočnik  rok 2013 rokem ovzduší. V této souvislosti Evropská komise přistoupila ke komplexní revizi politiky EU v oblasti kvality ovzduší a zaměřila se na inovace jako na klíčový mechanismus k řešení aktuálních výzev. Dobrým příkladem je sdělení Inteligentní města a obce - evropské inovační partnerství (EIP), jehož cílem je urychlit zavádění inovativních řešení pro zvyšování efektivity využívání zdrojů a energií, zlepšování udržitelnosti veřejné dopravy a snižování emisí skleníkových plynů v městských zástavbách. V novém 7. akčním programu pro životní prostředí je klíčovou oblastí právě kvalita ovzduší, protože přímo ovlivňuje životní prostředí, zdraví a kvalitu života obyvatel Evropské unie. 

Nakolik účinná jsou ve snižování emisí taková opatření jako např. systémy řízení dopravy, poplatky za vjezd do městských center nebo strategické plány rozvoje měst? Jaká řešení v oblasti IT jsou v současnosti zaváděna v evropských městech a nakolik jsou ve zlepšování kvality ovzduší efektivní?

 

14. evropské fórum pro ekoinovace na tyto otázky přinese odpovědi. Klíčoví účastníci debaty o znečištění ovzduší ve městech se sejdou v Praze, aby vyvodili závěry a doporučení pro opatření na úrovni EU. Diskuse se zaměří na úspěšné příklady strategického plánování rozvoje měst, programy čisté mobility na úrovni měst a inovativní postupy zaměřené na změnu chování občanů a spotřebitelů. Zvláštní část fóra bude věnována řešení konkrétních problémů vybraných českých měst.

 

Program k dispozici zde / Podklady k dispozici zde

 

Přednášející a účastníci diskuse

 

  • Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí České republiky
  • Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu České republiky
  • Timo Makela, ředitel, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí
  • Jean-François Retière, vicepresident správní oblasti Nantes Métropole

 

Kontakt: tiskový mluvčí EcoAP David Crous david.crous@pracsis.be, tel: +32 (0)2 340 30 68

Pražské fórum pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí a Ministerstvo životního prostředí České republiky za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury České republiky a Národního technického muzea.

 

Pozvánka ke stažení

Program