Činnost domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

29.10.2013 13:57

Na zasedání výkonné rady Svazku Mariánskolázeňsko dne 24. října 2013 přišli na návštěvu zástupci Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně – pan ředitel Ing. Vladislav Bláha a sociální pracovnice paní PaedDr. Marie Kobesová.

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou v Mariánských Lázních splňuje podmínky podle zákona o sociálních službách a je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Kolektiv zaměstnanců nabízí v zařízení v Mariánských Lázních a Lázních Kynžvartu kvalitní a profesionální služby tohoto druhu:

  • Domov pro seniory
  • Pečovatelskou službu terénní
  • Dům s pečovatelskou službou
  • Odlehčovací služby
  • Stravovací služby
  • Ostatní služby

 

Účelem návštěvy zástupců tohoto zařízení bylo bližší seznámení s činností příspěvkové organizace, která nabízí služby v péči o seniory z Mariánských Lázní a z obcí v přilehlém okolí. V nynější době je v domově pro seniory umístěno 75 spoluobčanů z Mariánských Lázní a 17 občanů z okolních obcí.

V návaznosti na nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let 2014 – 2019 budou zařízení tohoto druhu financována novým způsobem, který zohledňuje i hlediska financování z prostředků Evropské unie. Samozřejmě jsou vítány příspěvky dárců a sponzorů, které
by pomohly ještě více zlepšit úroveň poskytovaných služeb.

Cílem je poskytovat služby v příjemném a důstojném prostředí, kvalifikovanými, odborně způsobilými a motivovanými pracovníky. Realizace je založena obsluze klíčovým pracovníkem, na postupně budované důvěře mezi klientem a jeho klíčovým pracovníkem. Důležitým prvkem aktivizace klientů jsou kulturně společenské akce různého obsahu a zaměření, akce zaměřené na procvičování paměti.

Snahou je vytvořit nový domov občanům. S pomocí a podporou odborných pracovníků zařízení si mohou senioři zachovat co nejdéle maximální míru soběstačnosti, mohou žít i nadále běžným způsobem života, zůstat součástí místního společenství, zůstat v kontaktu s okolím. Tím se předchází sociálnímu vyloučení seniorů.

 

Podrobné informace o činnosti této organizace najdete zde.