Náves, přirozené centrum obce

26.07.2011 14:06

V loňském roce pomohly dotace k celkové úpravě prostranství kolem kaple sv. Josefa. Práce proběhly prostřednictvím dvou projektů, na které obec získala dotace.  

 

První projekt, nazvaný: Regenerace zeleně obce Drmoul spočíval v regeneraci a výsadbě významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzity sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně. Projekt dále řešil úpravu vodní nádrže spočívající ve vyčištění od nánosů, úpravě břehů a sjezdu, opravě požeráku, vytvoření litorálního pásma a otevření části zatrubněného potoka.  Celkové uznatelné náklady této akce činily: 659 064 Kč, z toho příspěvek z Evropské unie 560 204 Kč (85%), příspěvek Státního fondu životního prostředí České republiky 32 953 Kč (5%) a příspěvek obce Drmoul 65 906 Kč (10%).

 

 

Druhý projekt byl nazván: Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul a zahrnoval vybudování dřevěného altánu, dvou dřevěných teras, dvou dřevěných lávek, zakoupení a umístění mobiliáře (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, dětský herní prvek), obnovu pískových chodníků. Celkové výdaje projektu dosáhly částky: 993 374 Kč, z toho dotace z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím nestátní neziskové organizace MAS 21, o.p.s. 750 130 Kč a vlastní podíl obce ve výši 243 244,- Kč.

 

 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 

Díky získaným dotačním prostředkům mohla obec zkrášlit přirozené centrum obce v okolí krásné kaple sv. Josefa. Upravený prostor se rozzářil a právem se může pyšnit svou celistvostí a uceleností. 

I výše popsané a úspěšně zrealizované projekty pomohly obci k získání Zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí v 17. ročníku soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova. Tuto soutěž již od roku 1995 každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Získané ocenění může přinést obci až 400 000,- Kč, které budou využity na další obnovu zeleně v obci.

 

Žádné dotace však nikdy nemohou pomoci, pokud neexistuje dlouhodobá společná vůle všech občanů obce pečovat nejen o své zahrádky, ale i o prostory „za vlastním plotem“. Díky tomuto úsilí, spolu s péčí pracovníků obce a Správy lesů Drmoul.  

Mimo výše zmíněné finanční ocenění lze tedy Zelenou stuhu považovat za odměnu dlouhodobé systematické práce spočívající ve zvelebování krásné vesnice, jakou Drmoul bezesporu je.

Obci k získání umístění v soutěži Vesnice roku 2011 gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů při získávání dotací a také budeme držet palce při příštích ročnících soutěže Vesnice roku!

 


Michaela Jankovská a Ing. Josef Švajgl

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko