Projekty Svazku a jeho obcí do SPL v rámci 4. výzvy

05.02.2012 19:05

Dne 14. 12. 2011 vyhlásila MAS 21, o.p.s. v souladu se záměrem Strategického plánu LEADER pro období 2009 - 2013 4. výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci 15. kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova.

Obce Mariánskolázeňska podaly ve 4. výzvě do SPL 10 žádostí.

Samotný svazek podal 1 žádost a Mariánskolázeňsko, o.p.s. podalo také 1 žádost

 

správní území / akce popis celkové výdaje projektu
Dolní Žandov

Revitalizace - obnova veřejného prostranství v obci

Projekt řeší obnovu veřejného prostranství u garáží, podél Šitbořského potoka. Obnova zahrnuje terénní úpravy, pěšiny, výsadbu stromů a keřů, umístění drobného mobiliáře, vodních prvků a herních fitnes prvků.  

 

1,2 mil. Kč

Stavební obnova historicky významného domu č.p. 40 II. 

Projekt řeší stavební obnovu historicky významného domu č. p. 40, která spočívá v obnově prostor pro vybudování muzea a sociálního zařízení.

 

0,2 mil. Kč

Rekonstrukce obecního úřadu v Dolním Žandově 

Projekt řeší obnovu budovy obecního úřadu. V rámci projektu dojde k obnově sociálního zařízení a výměně dlažby ve vstupní chodbě.

 

0,2 mil. Kč

Drmoul
Obnova prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul II. Projekt řeší obnovu prostranství kolem kaple sv. Josefa.

0,3 mil. Kč

Rekonstrukce kulturního domu Drmoul 

Cílem projektu je rekonstrukce kulturního domu. Půdní vestavbou vznikne jednací místnost, hygienické zázemí a knihovna s veřejným internetem.

 

3,1 mil. Kč

Lázně Kynžvart
Obnova mostku na místní komunikaci v ulici Potoční v Lázních Kynžvartu Projekt řeší obnovu stávajícího mostku na místní kumunikaci vedoucí ulicí Potoční. 

0,6 mil. Kč

Obnova dětského hřiště u Mateřské školy v Lázních Kynžvartu  Projekt řeší obnovu stávajícího dětského hřiště v areálu základní a mateřské školy. V rámci projektu dojde k instalaci 13 herních prvků a dvou kusů laviček.

 

0,5 mil. Kč

Tři Sekery
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa "C"  Projekt řeší obnovu stávající komunikace trasa "C" ve Třech Sekerách.  3,4 mil. Kč
Valy

Inženýrské sítě a komunikace Valy 

Cílem projektu je zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí prostřednictvím obnovy místní komunikace. 2,1 mil. Kč
Velká Hleďsebe
Vybavení tělocvičny ve Velké Hleďsebi V rámci projektu bude pořízeno vybavení tělocvičny a 4 šaten. 0,5 mil. Kč
Mariánskolázeňsko
Pořízení technického zázemí pro kulturní a spolkovou činn Projekt řeší pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost. 0,4 mil. Kč
Mariánskolázeňsko, o.p.s.
Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti Projekt řeší pořízení materiálně technického zázemí organizace pro zajištění konání komunitních akcí.  0,2 mil. Kč

 

 

Obce Stará Voda, Trstěnice a Vlkovice nepodaly do uvedené výzvy žádnou žádost o dotaci.