Meziobecní spolupráce - tisková zpráva k projektu z 28. 4. 2015

01.05.2015 10:46

Projekt „Meziobecní spolupráce“ (Projekt: Podpora meziobecní spolupráce, reg.  č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) se blíží ke zdárnému cíli. Dne 28. 4. 2015 se na radnici v Mariánských Lázních sešli představitelé municipalit SO ORP Mariánské Lázně. Realizační tým projektu představil přítomným zástupcům měst a obcí aktivity, jež byly realizovány od minulého setkání konaného také v Mariánských Lázních.
Přítomní byli informováni o finální podobě návrhové části Souhrnného dokumentu (problémové okruhy, cíle, opatření). Prezentovány byly i hlavní závěry srovnání území SO ORP Mariánské Lázně v rámci Karlovarského kraje resp. České republiky (benchmarking). Přítomní byli obeznámeni s výsledky šetření k tématu administrativní podpory malých obcí. Přítomní se shodli, že se jedná o důležité téma. Malé obce nemají administrativní aparát jako velká města a proto je třeba jim napomáhat v rozvoji obce i jeho chodu. I z analýz Svazu měst a obcí ČR plyne, že Mariánskolázeňsko je etablovaným dobrovolným svazkem obcí a tudíž pro téma institucionalizace meziobecní spolupráce není třeba zakládat jakýkoli jiný/nový svazek obcí či jinou formu instituce v SO ORP M. Lázně.  V rámci setkání bylo hlasováno o právně nezávazném prohlášení o zájmu rozvíjet meziobecní spolupráci. Bylo hlasováno o následujících cílech:


• První cíl – administrativní podpora malých obcí
• Druhý cíl – otevřená veřejná správa
• Třetí cíl – naplňování společné strategie


Všechny tři cíle byly jednomyslně odsouhlaseny přítomnými zástupci měst a obcí. Přítomní byli informováni o prodloužení projektu přes letní období 2015. Rovněž byly zmíněny snahy SMO ČR o získání dotace z Ministerstva vnitra ČR pro navazující projekt. Starosta města Mariánské Lázně informoval o zájmu města na vzájemné spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko.


1. května 2015
Mgr. Richard Štěpánovský