Tisková zpráva - nový projekt - MAP II.

07.06.2018 14:24
Nový projekt „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107
 
Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, koncem května 2018 podalo novou žádost do OPVVV, Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107. Nyní jsme v očekávání schvalovacího procesu ze strany OPVVV.
 
Od září 2018 se tedy znovu naplno rozbíhá místní akční plánování rozvoje vzdělávání v regionu Mariánskolázeňska (dále MAP II). V příštích 4 letech se tak při různých příležitostech budete setkávat s projektem, který zkráceně nazýváme „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“.
 
Vzdělávání na Mariánskolázeňsku navazuje na dosažené cíle MAP I Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, a obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy k naplnění vize a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání v území v MAP I realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev 
na zjednodušené projekty. Jedním z výstupů projektu MAP I. tak bylo společné vytvoření společného strategické plánu, který má následně pomoci při plánování investičních a neinvestičních záměrů – nejen škol.
 
Na Mariánskolázeňsku v současnosti působí celkem 21 základních a mateřských škol, 1 dům dětí a mládeže, 1 základní umělecká škola, 1 základní a mateřská škola zřizovaná Karlovarským krajem, 1 základní soukromá škola, 1 soukromá lesní škola a 1 soukromá mateřská škola.  Do projektu MAP II ORP Mariánské Lázně se již v přípravné fázi přihlásilo 100 % z nich. Do projektu se zapojila i škola v Dolním Žandově, která sice spadá do působnosti obce s rozšířenou působností Cheb, ale s Mariánskolázeňskem dlouhodobě spolupracuje.
 
Co nového by měl tento projekt přinést?
Projekt navazuje na již realizovaný projekt MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 
a realizací bychom rádi naplňovali a dále pracovali s aktéry vzdělávání ve sledovaném území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských 
a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Prostřednictvím Komunitního plánování chceme umožnit, aby se lidé (pedagogové, veřejnost) mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.
 
Více informací o projektu i principech místního akčního plánování rozvoje vzdělávání naleznete na https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/ a postupně také budeme informace zveřejňovat na facebookovém profilu.
Chtěli bychom touto cestou, ještě jednou rádi poděkovat všem, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání a podíleli na vzniku a realizaci MAP I. Věříme, že většina z nich se opět zapojí do pracovních skupin MAP II, které budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti.
Daniela Morávková – projektový manažer MAP
Mgr. Jana Čížková -  manažer MAP