Podpora Ministerstva zemědělství - infrastruktura vodovodů a kanalizací

28.11.2014 08:36

Dvě obce našeho svazku podaly žádosti i podporu do programu Ministerstva zemědělství "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kazalizací"

V pátek 28. 11. 2014 byla uzávěrka příjmu těchto žádostí. Do programu se zapojily dvě obce - Trstěnice a Vlkovice.

V obci Trstěnice projekt řeší vybudování úpravny vody a zásobovacího řadu od vodojemu do obce Horní Ves. Realizací akce dojde ke zkvalitnění zásobování obyvatel Horní Vsi pitnou vodou.

Obec Vlkovice podala dva projekty. První projekt řeší obnovu původního drenážního systému dvou stávajícících zdrojových studní, utěsnění ojílováním proti průsaku povrchových vod a osazení automatického dávkovacího čerpadla chlornanu sodného na obecní vodárně, takže bude zabezpečena dodávka kvalitní pitné vody pro obec. V rámci druhého projektu bude zabezpečena obnova biologické části stávající ČOV a bude zde instalováno záložní dmychadlo (při stávajícím stavu může být v případě poruchy ohrožena kvalita odpadní vody).

Na projektech spolupracovalo s obcemi Mariánskolázeňsko. V případě, že obce obdrží podporu, bude to znamenat velkou finanční pomoc pro řešení kvality vodohospodářství a tím zvýšení kvality života obyvatel v těchto obcích.

 

Čistička odpadních vod v obci Vlkovice