NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně v Obci Drmoul

NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně v Obci Drmoul

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: Operační program Životní prostředí, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • NÁKLADY PROJEKTU: 480 tis. Kč
 • DOTACE: 430 tis. Kč

   

  Projekt byl zaměřen na regeneraci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně v obci Drmoul a tím zlepšuje kvalitu života člověka v urbanizované krajině.

  Cílem projektu je zlepšování stavu přírody a krajiny prostřednictvím regenerace urbanizované krajiny obce Drmoul. Jedná se o výsadbu stromořadí lip u hřiště, které se nachází u východní části vjezdu do obce ze směru od Mariánských Lázní, který je sportovním centrem obce i místem konání společenských akcí. Tato část projektu navazuje na již zrealizovanou alej a obnovenou polní cestu.

  Dále se jedná o okolí bývalého kulturního domu, které tvoří správní a společenské centrum obce na které navazuje výsadba stromů v parčíku proti škole, které se nachází na frekventovaném místě v centrální části obce vymezeném komunikacemi Cheb - Plzeň, Drmoul.

   obrázek zeleň 2

  banner pro příjemce

  | OP Životní prostředí | www.europa.eu |