NÁZEV PROJEKTU: Obnova části ulice Luční obec Drmoul

NÁZEV PROJEKTU: Obnova části ulice Luční obec Drmoul

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: do 31. 5. 2021

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210G - Podpora obnovy místních komunikací

NÁKLADY PROJEKTU:  2 730 059 KČ

DOTACE: 1 911 041 KČ

Předmětem projektu byla obnova části místní komunikace p.č. 1181/13 v k.ú. Drmoul. Spočívala zejména v opravě a modernizaci v dožilé komunikace. Komunikace, stávající asfaltobetonový kryt byl narušen překopy, vyskytovali se zde drobné výtluky a byla nevhodně vyspádována.