NÁZEV PROJEKTU: Obnova ulice Pohraniční stráže

NÁZEV PROJEKTU: Obnova ulice Pohraniční stráže
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01306
NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 6 345 399,75 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 57%
 
 

Tento projekt navazuje na projekt Obnova komunikace III/2114 a jeho realizací dojde k dokončení kompletní rekonstrukce hlavní komunikace v centrální obce, která je spojnicí měst Mariánské Lázně a Cheb. Dokončením kompletní rekonstrukce hlavního průtahu obcí bude dosaženo zklidnění dopravy v obci. V  rámci projektu bude vybudován chodník, který je součástí samostatné projektové dokumentace etapa IC. Dále bude vybudováno veřejné osvětlení dle současných standardů a v technologii LED. Ulice bude řešena bezbariérově. Součástí tohoto projektu je i úprava trolejového vedení (neuznatelný výdaj), které si vyžádalo splnění současných norem pro veřejné osvětlení.

 
Projekt navazuje na předchozí úsilí obce systematicky obnovovat a rekonstruovat své území. Žádost o dotaci byla podána zároveň s dalšími projekty.  Obec je blízkým sousedem Mariánských Lázní, se kterými je propojena MHD. Obec má dnes silniční tvar a přes její katastr vede z Mariánských Lázní hlavní dopravní spojení na silnici I/21 směrem na Cheb. Obec má tedy ve vztahu k Mariánským Lázním suburbanizační polyfunkční charakter. Dopad projektu je nejen na obyvatele všech místních částí obce, ale i na občany z okolních (sousedních) obcí.
 
Cílem projektu je oživení a vyvážený rozvoj venkovské obce Velká Hleďsebe oblastí prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí obce. 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na podzim roku 2014. Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.  
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, budou provedeny demoliční a výkopové práce, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány v II. etapě do 28. 9. 2015. Informace o projektu jsou umisťovány také na webové stránky obce: www.velkahledsebe.cz/informace-o-obci/projekty/obnova-ulice-pohranicni-straze/.
 
 
- - -
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
 
Partneři projektu:
 
Město Lázně Kynžvart
Obec Stará Voda
Obec Tři Sekery
Obec Trstěnice
Obec Valy
 
 
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 stažena zde.
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2019 stažena zde.
Tisková zpráva ze dne 9. 10. 2018 stažena zde.
Tisková zpráva ze dne 4. 9. 2017 stažena zde.
Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2016 stažena zde.
Tisková zpráva ze dne 16. 2. 2016 stažena zde.
Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 stažena zde.
 
 
 
Foto z realizace projektu.
 
Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.
 
 
 
Fotografie - po ukončení realizace (vloženo v lednu 2016):