NÁZEV PROJEKTU: Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká

NÁZEV PROJEKTU: Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01300
NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 19 024 240,12 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
    
Stručný obsah projektu:
Rekonstrukce stávajících parkovacích míst, rozšíření o nová místa, rekonstrukce a rozšíření komunikací, vybudování pro obě ulice obytné zóny, osazení lapolů pro parkoviště, odvodnění dešťovou kanalizací do blízkého potoka. 
 
Projekt navazuje na předchozí úsilí obce systematicky obnovovat a rekonstruovat své území. Žádost o dotaci je podávána zároveň s dalšími projekty. Tyto projekty se vzájemně nepřekrývají, ale řeší tematicky podobné akce. Město je blízkým sousedem Mariánských Lázní, se kterými tvoří známou oblast západočeských lázní. Lázně Kynžvart je město menšího charakteru, ležící v blízkosti silnice I/21 směrem na Cheb. Město je poskytovatelem lázeňských služeb pro děti i dospělé, tzn. do města přijíždí značný počet návštěvníků. Na dobrém provozu lázeňských zařízení jsou závislí obyvatelé města a okolních obcí, kteří jsou ve velkém počtu u lázeňského provozu zaměstnáni. Dopad projektu je nejen na tuzemské návštěvníky - lázeňské hosty, ale především tedy na obyvatele města a i na občany z okolních (sousedních) obcí, jejichž rodiny mají v městě Lázně Kynžvart buďto pracovní příležitosti, nebo rodiny, příbuzné. V současné době jsou komunikace Dlouhá a Krátká ve špatném stavu a parkovací místa nedostačují. Sídliště je tvořeno převážně bytovými domy ze šedesátých let minulého století, čemuž odpovídá i kvalita infrastruktury a věková struktura obyvatel. Území bude řešeno bezbariérově.
 
Cílem projektu je oživení a vyvážený rozvoj města Lázní Kynžvartu prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí obce. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na podzim roku 2014. Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.  
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, bude provedeno sejmutí ornice, kácení stromů, řezání větví, odstranění pařezů, geodetické práce, informační cedule, zařízení staveniště a vytýčení stávajících inženýrských sítí, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány v II. etapě do 28. 9. 2015.  Informace o projektu jsou umisťovány také na webové stránky obce: www.laznekynzvart.cz/mestsky-urad/rozvoj-mesta/.
 
- - -
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
 
Partneři projektu:
 
Obec Dolní Žandov
Obec Drmoul 
Obec Stará Voda
Obec Valy
Obec Velká Hleďsebe
 
 
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2019 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 14. 9. 2018 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 4. 9. 2017 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 15. 11. 2016 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 29. 1. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 ke stažení zde.
 
 
 
Foto z realizace projektu.
 
Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.
 
 
 
Fotografie - po ukončení realizace (vloženo v lednu 2016): 
 
Tisková zpráva ze dne 29. 1. 2016 - ke stažení zde.