NÁZEV PROJEKTU: Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní

NÁZEV PROJEKTU: Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01295
NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 994 651,55 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
Stručný obsah projektu:
Stavební úprava komunikace v ulici Polní
- Navýšení kapacity parkovacích stání v ulici Polní
- Řešení bezbariérových vstupů na stávající chodník
- Rozšíření napojení na komunikaci směrem k ulici Luční
- Odvodnění nově navrženého parkoviště pro osobní vozidla a přilehlé komunikace 
 
Projekt navazuje na předchozí úsilí obce systematicky obnovovat a rekonstruovat své území. Žádost o dotaci je podávána zároveň s dalšími projekty. S ohledem na snížení rizika v případě neschválení či problémů s částí projektu bylo komplexní úsilí obce rozděleno do čtyř projektů. Město je blízkým sousedem Mariánských Lázní, se kterými tvoří známou oblast západočeských lázní. Lázně Kynžvart je město menšího charakteru, ležící v blízkosti silnice I/21 směrem na Cheb. Město je poskytovatelem lázeňských služeb pro děti i dospělé, tzn. do města přijíždí značný počet návštěvníků. Na dobrém provozu lázeňských zařízení jsou závislí obyvatelé města a okolních obcí, kteří jsou ve velkém počtu u lázeňského provozu zaměstnáni. Dopad projektu je nejen na tuzemské návštěvníky - lázeňské hosty, ale především tedy na obyvatele města a i na občany z okolních (sousedních) obcí, jejichž rodiny mají v městě Lázně Kynžvart buďto pracovní příležitosti, nebo rodiny, příbuzné.  
V současné době je komunikace Polní ve špatném stavu a parkovací místa nedostačují. Sídliště je tvořeno převážně bytovými domy ze šedesátých let minulého století, čemuž odpoví i kvalita infrastruktury a věková struktura obyvatel. Území bude řešeno bezbariérově.
 
Cílem projektu je oživení a vyvážený rozvoj města Lázní Kynžvartu prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění  infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí obce. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na podzim roku 2014. Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.  
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, bude provedeno odstranění křovin, kácení stromů, řezání větví, geodetické práce před výstavbou, realizační dokumentace, zařízení staveniště, informační cedule a fotodokumentace stávajícího stavu, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány v II. etapě do 28. 9. 2015.  Informace o projektu jsou umisťovány také na webové stránky obce: www.laznekynzvart.cz/mestsky-urad/rozvoj-mesta/
 
- - -
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
 
Partneři projektu:
 
Obec Dolní Žandov
Obec Drmoul 
Obec Stará Voda
Obec Valy
Obec Velká Hleďsebe
 
 
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2019 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 14. 9. 2018 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 4. 9. 2017 v době udržitelnosti ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 15. 11. 2016 v době udržitelnosti  ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 29. 1. 2016  ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 ke stažení zde.
 
Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.