NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj části zeleně v obci Tři Sekery

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí

NÁKLADY PROJEKTU: 419 tis. Kč

DOTACE: 314 tis. Kč

Projekt řeší obecní hřbitov a část návsi. Projekt se zaměřuje na výsadbu zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzity sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně v obci a tím zlepšuje kvalitu života člověka v urbanizované krajině.

Na návsi vznikne veřejně přístupná plocha s možností odpočinku – kruhové odpočívadlo s centrální dlouhověkou dřevinou doplněno mobiliářem. Většina řešené plochy bude zatravněna se soliterními vzrostlými dřevinami, přičemž se jedná o okrasné druhy ovocných dřevin. Část plochy bude řešena jako zpevněná – bude položena přírodní dlažba
do pískového lože s odvodněním.

 Na hřbitově budou pokáceny dřeviny ve špatném zdravotním stavu a nahradí je nově vysazené jehličnany. Kompozičně bude zachována linie centrální pěší komunikace, která bude zpevněna krytinou z přírodních materiálů a povede od vstupní brány až k márnici.

banner pro příjemce

| OP Životní prostředí | www.europa.eu |