NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj části zeleně v obci Vlkovice

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.5, 6.3

NÁKLADY PROJEKTU: 549 tis. Kč

DOTACE: 494 tis. Kč

Cílem projektu je základní výsadba stromů a keřů v okolí přístupové komunikace k čističce odpadních vod (ČOV), která je umístěna na okraji zastavěného území obce Vlkovice v CHKO Slavkovský les.

Realizací projektu dojde tak nejen k pohledovému začlenění ČOV do jinak nenarušených pohledových horizontů v okolí obce, ale také k potlačení objektu ČOV v krajině.

Navrhované druhové a prostorové skladby porostů odpovídají místním přírodním podmínkám a byly při přípravě projektové dokumentace konzultovány se správou CHKO Slavkovský les a před podáním žádosti také s AOPK – pracoviště Karlovy Vary.

banner pro příjemce

 

| OP Životní prostředí | www.europa.eu |