NÁZEV PROJEKTU: Ulice K Rybníku

NÁZEV PROJEKTU: Ulice K Rybníku
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01302
NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 483 624,96 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
Stručný obsah projektu:
Obsahem projektu je obnova místní komunikace v ulici K Rybníku včetně vybudování chodníku.
 
Projekt navazuje na předchozí úsilí obce systematicky obnovovat a rekonstruovat své území. Žádost o dotaci je podávána zároveň s dalšími projekty. Tyto projekty se vzájemně nepřekrývají, ale řeší tematicky podobné akce. Město je blízkým sousedem Mariánských Lázní, se kterými tvoří známou oblast západočeských lázní. Lázně Kynžvart je město menšího charakteru, ležící v blízkosti silnice I/21 směrem na Cheb. Město je poskytovatelem lázeňských služeb pro děti i dospělé, tzn. do města přijíždí značný počet návštěvníků. Na dobrém provozu lázeňských zařízení jsou závislí obyvatelé města a okolních obcí, kteří jsou ve velkém počtu u lázeňského provozu zaměstnáni. Dopad projektu je nejen na tuzemské návštěvníky - lázeňské hosty, ale především tedy na obyvatele města a i na občany z okolních (sousedních) obcí, jejichž rodiny mají v městě Lázně Kynžvart buďto pracovní příležitosti, nebo rodiny, příbuzné. V současné době je komunikace K Rybníku ve špatném stavu, je třeba komunikaci opravit. Kryt stávající vozovky a chodníku je asfaltový. Kryt vozovky je starý a poškozený. V ulici nejsou vyhrazená místa ke stání, vozidla tak parkují i v místech, kde by parkovat neměla. V ulici se nacházejí sjezdy ke stávajícím rodinným domům a sjezd k zadní části Základní školy.
 
Cílem projektu je oživení a vyvážený rozvoj města Lázní Kynžvartu prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění  infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí obce.
 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na podzim roku 2014. Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.  
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, budou provedeny geodetické práce před výstavbou, zařízení staveniště, informační cedule, vytýčení stávajících inženýrských sítí a 
fotodokumentace stávajcího stavu, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány v II. etapě do 28. 9. 2015.  Informace o projektu jsou  umísťovány také na webových stránkách obce: www.laznekynzvart.cz/mestsky-urad/rozvoj-mesta/.
 
- - -
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
 
Partneři projektu:
 
Obec Dolní Žandov
Obec Drmoul 
Obec Stará Voda
Obec Valy
Obec Velká Hleďsebe
 
Tisková zpráva v době udržitelnsoti ze dne 21. 10. 2020 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 21. 10. 2019 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 14. 9. 2018 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 4. 9. 2017 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 15. 11. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 29. 1. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 ke stažení zde.
 
Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.