NÁZEV PROJEKTU: Zakládání krajinných prvků Krásné Tři Sekery

NÁZEV PROJEKTU: Zakládání krajinných prvků Krásné Tři Sekery

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí

NÁKLADY PROJEKTU: 1 mil. Kč

DOTACE: 900 tis. Kč

Mezí obcí Tři Sekery a její místní částí Krásné je v nejbližší době plánována výstavba cyklistické trasy a trasy pro pěší. Tato povede podél komunikace, která obě části obce spojuje.

V současné době se po obou stranách komunikace spojující části obce nachází zemědělsky obhospodařovaná půda s absencí krajinných prvků, které by zabraňovaly stávající silné větrné erozi a napomáhaly migraci či vůbec existenci společenství živočichů.

Proto byl na základě požadavků investora s ohledem na tyto skutečnosti zpracován návrh vegetačních úprav z názvem „ Zakládání krajinných prvků Krásné – Tři Sekery“

Jedná se o liniovou výsadbu solitérních dřevin taxonů Tilia cordata a Fagus sylvatica. Tyto budou rovnoměrně namíchány a vznikne tak přirozeně působící vícedruhová alej. Tato alej vzrostlých dřevin bude doplněna liniovou výsadbou domácích, nebo zdomácnělých druhů keřů o šířce keřového pásu 2 m. Keře budou vysázeny ve troj-sponu. Vzhledem ke značné délce výsadby – cca 700 m, byl osazovací plán vypracován formou kombinace jednotlivých výsadbových modulů, které jsou vzájemně kombinovány.

banner pro příjemce

 

| OP Životní prostředí | www.europa.eu |

 

Na hřbitově budou pokáceny dřeviny ve špatném zdravotním stavu a nahradí je nově vysazené jehličnany. Kompozičně bude zachována linie centrální pěší komunikace, která bude zpevněna krytinou z přírodních materiálů a povede od vstupní brány až k márnici.