MAP III Vzdělávání na Mariánskolázeňsku

 
Realizace projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III navazuje na předcházející výzvy 02_15_005 a 02_17_047, které byly na území Mariánskolázeňska dobrovolným svazkem obcí realizovány. Plánovaný projekt bude plynně navazovat na probíhající aktivity v území, kde je zapojeno 100% škol. Plánované aktivity přispějí k rozvoji kvalitního vzdělávání v území, které leží v problémovém Karlovarském kraji.
 

Základní údaje o projektu:

  •    Název výzvy:                         Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
  •    Realizátor:                            Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
  •    Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022988
  •    Realizace:                             1. 6. 2022 - 30. 11. 2023
  •    Realizační tým:                     

Hlavní manažer projektu PaeaDr. Alena Hálová, Projektový manažer - odborný řešitel Mgr. jana Čížková, Projektový analytik - odborný řešitel - Daniela Morávková, Vedoucí pracovních skupin, Evaluátor - Bc. Michaela Čížková, Mediální pracovník - Daniela Radová, Finanční manažer - Klára Prášková

  •    Datum zahájení fyzické realizace projektu:                           01. 06. 2022
  •    Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:  30. 11. 2023

 

Klíčové aktivity

 
Název klíčové aktivity: Místní akční plány rozvoje vzdělávání III
Popis klíčové aktivity: KA 2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III - A1 Rozvoj a aktualizace MAP - zde bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování, bude podporováno udržení partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Aktivita je tvořena soustavou povinných a volitelných podaktivit. Výsledkem aktivity bude Rozvoj a
aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP, včetně tvorby akčních plánů. Na konci projektu bude předložen Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a Akčními plány na roky 2023, 2024, 2025. KA 2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III - A2 Evaluace procesu místního akčního plánování - v aktivitě bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání v programovém období 2014-2020. Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva. Bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP.
 
Název klíčové aktivity: Řízení projektu
Popis klíčové aktivity: KA 1 Řízení projektu včetně složení realizačního týmu reflektuje jeho činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování v MAP. Realizační tým zajišťuje všechny povinné i nepovinné podaktivity. Činnosti RT jsou podrobně specifikovány v příloze Realizační tým - popis. Při řízení projektu RT úzce spolupracuje s určenými pracovníky zapojených škol. Očekávánými výsledky budou kvalitně řízené a realizované aktivity A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování zajištěné s odbornou a administrativní podporou. Dosažené výsledky budou doloženy v ZOR a ZZoR. Řízení projektu bude zajištěno vysoce kvalifikovanými, odborně zdatnými, motivovanými projektovými manažery respektovanými v území v komunitně ředitelů a pedagogů.
 

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?
V rámci realizace projektu MAP I a MAP II byly v území identifikovány problémy, které byly rozděleny do oblasti finanční, personální, odborné, nezařazené a místně specifické. Z uvedených problémů budeme v rámci projektu řešit pouze některé z uvedeného seznamu. Problémy, kterými se budeme zabývat jsou zpracovány v opatřeních, které máme v rámci realizace řešeny nebo se jich dotýkáme. Projekt bude řešit především rozvoj motivující kultury ve školách se zaměřením na maximální úspěch každého žáka, každého učitele a celé školy v regionu Mariánskolázeňska a hledat všechny cesty ke zvýšení kvality ve vzdělávání včetně analýzy budoucích investic do školství v pohraničním regionu. 
 
Jaké jsou příčiny problému?
Karlovarský kraj patří mezi nejvíce zanedbané a zapovězené. Chybí zde vysoká škola, složení obyvatel je velmi specifické, obyvatelé zde nejsou tzv. ukotveni. Mnoho mladých lidí odchází z regionu za vzděláním a do regionu se nevrací. Všechny příčiny jsou především systémové s prvky historického kontextu a náprava bude trvat mnoho let. Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné posílit přenos těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí působících ve vzdělávání na místní úrovni. Decentralizace, která proběhla v regionálním školství, nebyla provázena budováním dostatečných odborných kapacit na středních úrovních řízení. Ze zjištění ČŠI, ale také projektů Agentury pro sociální začleňování (dále ASZ), organizace Člověk v tísni, ale i dalších, je zřejmé, že zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) často chybí vize rozvoje škol a že nemají koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání. To souvisí s neujasněným vztahem mezi zřizovatelem, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území Mariánskolázeňska a s nejasností ohledně metodického vedení. Území se vyznačuje velkou rozlohou (40 531 tis ha) s poměrně malým počtem obyvatel ( 24 198 obyvatel) a vysokým procentem žáků a studentů, kteří do školy dojíždějí z 3 025 žáků a učňů dojíždí 1 460, tj. 48,26 %. 
 
Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu MAP III Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III je podporovat a zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude nadále podporována spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
 
Předkládaný projekt řeší i dílčí cíle:
1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.
4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
 
Cílem je navazující diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol, ale i zřizovatelů, školských zařízení, nestátních neziskových organizací (NNO) a dalších partnerů. Pracovat na základě stanovených priorit a jednotlivých kroků, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území nutné k dosažení cílů
vzdělávací politiky v území. 
 
Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit: A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP, A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu a 2. Evaluace procesu MAP.
 
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Projekt navazuje na již realizované projekty MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku a MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku a realizací bychom rádi naplňovali a dále pracovali s aktéry vzdělávání ve sledovaném území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Prostřednictvím Komunitního plánování chceme pokračovat v možnostech, aby se lidé (pedagogové, veřejnost) mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Stávající Řídící výbor projektu MAP II projevil zájem pokračovat v nastaveném projektu a dal pravomoc stávajícímu RT k podání žádosti na projekt MAP III. Realizace projektu přispěje k rozvoji a prohloubení spolupráce v území. Prostřednictvím projektu mohou být směrem k ŘO směřovány podněty a návrhy na systémové změny. Společnou spoluprací škol mohou být naplňovány nastavené priority, které byly v území identifikovány a nastaveny.
 
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V projektu budou realizovány všechny povinné aktivity, které jsou nastíněny v obecné rovině, tak jak byly vykomunikovány v předchozím projektu a zároveň je ponechán i částečně prostor pro bližší konkretizaci, která vyplyne během realizace. Podrobný popis ve v příloze Cíl MAP - realizace podaktivit. 
 
Bude realizováno 1. Řízení projektu a 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III - Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III. Tato aktivita se dělí na A1 - Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.
 

Strategický rámec:

Seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027) ke stažení zde.
Seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027) ke stažení zde.
seznam investičních priorit ZUŠ, SVČ (2021 - 2027) ke stažení zde.

 

Řídící výbor:

Pozvánka na 2. online jednání Řídícího výboru dne 28. 02. 2023 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání Řídícího výboru dne 31.10.2022 ke stažení zde.

Zápis z 1. jednání ŘV dne 31. 10. 2022 ke stažení zde.

Pozvánka na Adventní setkání dne 27. 11. 2022 ke stžení zde.

Pracovní skupiny:

Podaktivita č. A1.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matamatické gramotnosti a k rozpvoji potenciálu každého žáka
 
Podaktivita č. A1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 
Podaktivita č. A1.6 Pracovní skupina pro další témata - předškolní vzdělávání
 

Publicita:

Tisková zpráva ze dne 27. 11. 2022 ke stažení zde.
 
 
 
Realizace projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III navazuje na předcházející výzvy 02_15_005 a
02_17_047, které byly na území Mariánskolázeňska dobrovolným svazkem obcí realizovány. Plánovaný
projekt bude plynně navazovat na probíhající aktivity v území, kde je zapojeno 100% škol. Plánované
aktivity přispějí k rozvoji kvalitního vzdělávání v území, které leží v problémovém Karlovarském kraji.