MAP II. Vzdělávání na Mariánskolázeňsku

 
 
 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vypracoval projekt do prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
 
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ NA MARIÁNSKOLAZEŇSKU navazuje na dosažené cíle MAP I Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, a obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy k naplnění VIZE a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání v území v MAP I realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty.
 

Základní údaje o projektu:


 •    Název výzvy:                         Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje 
 •                                                  vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
 •    Realizátor:                            Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
 •    Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107
 •    Realizace:                             1. 6. 2018 - 31. 5. 2022
 •    Realizační tým:                     
 •    Datum zahájení fyzické realizace projektu:                           01. 06. 2018
 •    Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:  31. 05. 2022

 

Klíčové aktivity:

 •     KA1 - Řízení projektu
 •     KA2 – Rozvoj a aktualizace MAP; 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP; 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace
  konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu; 2.3 Pracovní skupina pro financování; 2.4 A Pracovní skupiny ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.4 B Pracovní skupiny k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti; 2.6 A Pracovní skupiny pro další témata - Regionální identita; 2.6 B Pracovní skupina pro další témata - Předškolní vzdělávání; 2.7 Podpora škol v plánování; 2.8 Místní akční plánování; 2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým
  Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP); 2.10 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními; 2.11 Místní lídři; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.13 Podpora znalostních kapacit - workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání; 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči
 •     KA3 - Evaluace a monitoring MAP; 3.1 Monitoring a evaluace MAP; 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv 
 •     KA4 - Implementace

 

Popis projektu:

 
Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
Předkládaný projekt řeší i dílčí cíle:
1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.
4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Cílem je zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitelky mateřských škol, ředitele škol základních, ale i zřizovatele, školská zařízení, nestátní neziskové organizace (NNO) a další partnery. Pracovat na základě stanovených priorit a jednotlivých kroků, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území. Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit: 2. Rozvoj a aktualizace MAP a jejich podaktivit a 3. Evaluace a monitoring MAP a 4. Implementace.
 

Základní dokumenty projektu

Strategický rámec

Nyní je v platnosti druhá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil ještě v průběhu původního projektu MAP dne 27. 04. 2017 a to podle jednacího řádu s využitím prostředků dálkové komunikace per rollam. Další aktualizace proběhla v rámci schvalování Strategického dokumentu MAP Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku dne 24. 4. 2018 na 8. jednání ŘV.
 

Strategický dokument MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku

Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby

Newsletter č. 1/2019 - září 2019

Úvodní setkání projektu MAP II:

 

Zápis ze setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel obce) ze dne 3. 9. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel obce) dne 3. 9. 2018 ke stažení zde.

Zápis ze setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel M.L.) ze dne 29. 8. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel M.L.) dne 29. 8. 2018 ke stažení zde.

 

Pracovní skupiny:

Harmonogram pracovních skupin na měsíc září 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc říjen 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc listopad 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc prosinec 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc leden 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc únor 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc březen 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc duben 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc květen 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc červen 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání vedoucích pracovních skupin dne 9. 1. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na závěrečné setkání pracovních skupin k ukončení školního roku 2018/2019 dne 14. 6. 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc září 2019 ke stažení zde.

 
 • 2. 3    Financování

Pozvánka na 4. jednání PS dne 4. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 13. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 7. 1. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 13. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 4 A Čtenářská gramotnost

Pozvánka na Svět knihy Plzeň ke stažení zde.

Pozvánka na 4. jednání PS dne 11. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na ukázkovou hodinu gramatiky ve spojené tříde dne 4. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na ukázkovou hodinu čtení ve spojené tříde dne 4. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 5. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2.  jednání PS dne 5. 12. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. mezinárodní knižní veletrh a literární festival dne 21. 9. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1.  jednání PS dne 10. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 4 B Matematická gramotnost

Pozvánka na 4. jednání PS dne 10. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve stolních hrách mezi školami pro 6. a 7. třídy dne 12. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 12. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 7. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve stolních hrách mezi školami pro 3. a 4. třídy dne 6. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 12. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 5    Rovné příležitosti

Pozvánka na 4. jednání PS dne 16. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 26. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 12. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 17. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 6 A Regionální identita

Pozvánka na 4. jednání PS dne 17. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 14. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na divadelní představení v rámci 150 let divadla M.L.dne 13. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 10. 10. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 6 B Předškolní vzdělávání

Pozvánka na 5. jednání PS dne 18. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 4. jednání PS dne 25. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 11. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 11. 12. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 9. 10. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 11 Místní lídři

Pozvánka na 2. jednání PS dne 20. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 20. 11. 2018 ke stažení zde.

Řídící výbor:

Pozvánka na 3. jednání Řídícího výboru dne 12. 9. 20.19 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání Řídícího výboru dne 24. 4. 20.19 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání Řídícího výboru dne 4. 10. 2018 ke stažení zde.

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru dne 4. 10. 2018 ke stažení zde.

Zápis z 2. jednání Řídícího výboru dne 24. 4. 2019 ke stažení zde.

 

Publicita:

Tisková zpráva: Olympiáda mateřských škol ke stažení zde.

Reportáž - Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Fotogalerie - Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Fotokoutek - Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Tisková zpráva: Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Tisková zpráva: Vybíjená trochu jinak ke stažení zde.

Tisková zpráva: Turnaj v deskových hrách 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Společně do školy ke stažení zde.

Televizní reportáž: Od Adventu do vánoc ze dne 13. 12. 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Mejdlíčkování pro dobrostánek ke stažení zde.

Tisková zpráva: Turnaj v deskových hrách 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Snídaně s novináři ke stažení zde.

Tisková zpráva: Zahájení projektu MAP II ke stažení zde.

 

Vzdělávácí akce:

Pozvánka na workshop se záchranářem dne 26. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na den otevřených dveří ve školních dílnách a workshop Nápady pro práce ve školních dílnách dne 2. 9. 2019  a 3. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop První pomoc pro učitele MŠ dne 29. 8. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání v rámci česko-německého partnerství pedagogů v rámci přeshraniční spolupráce dne 21. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Olympiádu předškoláků dne 18. 6. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka včetně přihlašovacího formuláře na seminář a workshop - Žáci, cizinci a výuka českého jazyka dne 14. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na akci "Putování za vajíčkem aneb Jak šlo vejce na vadr" dne 17. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na seminář Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost od České školní inspekce dne 10. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na seminář Základy Hejného matematiky dne 3. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve vybíjené dne 2. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na seminář a workshop - OSOBNOSTNÍ A VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ dne 18. 10. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka - Kurz Vzdělávání v oblasti IT ve dnech 19. 2. - 21. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání realizátorů projektu dne 25. 1. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání realizátorů projektu dne 28. 2. 2019 ke stažení zde.

 

Další akce pro veřejnost:

Informace k projektu Angličtina v pohybu - určeno pro 3. třídy ZŠ Dolní Žandov, ZŠ Stará Voda, ZŠ Lázně Kynžvart ke stažení zde.

Pozvánka pro předškoláky - informace k projektu se zaměřením na rozvoj řečových a komunikačních dovedností Povídálek ke stažení zde, pozvánka na informační schůzku 17. 9 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na slavnostní otevření školních dílen ZŠ Úšovice dne 2. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka - Cyklistické odpoledne v Mariánských Lázních dne 25.5.2019 ke stažení zde.

Pozvánka - projekt Společně do školy ke stažení zde, přihláška ke stažení zde - prosím odevzdejte nejpozději do 26. 2. 2019!

Pozvánka - Seminář pro rodiče budoucích prvňáčků dne 13. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka NIDV - Seminář Žáci 1. stupně a inkluzivní vzdělávání dne 11. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka - Seminář Digitální závislost dne 24. 1. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka - Od Adventu do vánoc dne 13. 12. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka - 150. výročí Městského divadla v Mariánských Lázních dne 13. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka - Mejdlíčkování pro Dobrostánek dne 13. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka ORP M.L. - Kulatý stůl dne 8. 11. 2018 ke stažení zde.