Projekt: Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.1.00/11.00059
NOSITEL PROJEKTU: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2008 - 2011
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 4 998 940,- Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
Obsahem projektu je budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti na území dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, zejména prostřednictvím podpory přípravy studií, podkladových dokumentů a technické dokumentace integrovaných projektů pro jejich následnou realizaci. Studie, podkladové dokumenty a technická dokumentace budou sloužit pro potřeby členských obcí svazku i svazku samotného.
 
Pojem "budování kapacity" znamená schopnost Svazku i jeho členských obcí připravovat a realizovat rozvojové projekty. Projekt je unikátní v tom, že jeho zaměření není pouze na Regionální operační program Severozápad, ale jeho výstupy a výsledky je možné využít v ostatních nástrojích strukturální politiky i v případě získávání zdrojů z národních i soukromých zdrojů.
 
Jako doplňkové aktivity k přípavě projektů, studií a dokumentace slouží podnícení místních subjektů a zvyšování zapojení veřejnosti do integrované podpory místního rozvoje prostřednictvím kulatých stolů a dalších forem spolupráce s veřejností za účelem vyhodnocení místních potřeb a definice střednědobých cílů a záměrů. 
 
Projektu se účastní všechny obce Svazku. V rámci první a druhé etapy budou mimo jiné připraveny následující dokumentace:
 
                                                                               Poslední aktualizace tabulky 14. 6. 2016
 
správní území / akce   popis dosavadní využití
Dolní Žandov
Průtah obcí D. Žandov        Projekt řeší opravu chodníků podél průjezdové komunikace, vybudování parkovacích míst, navržena jsou přechodová místa, oprava propustku na průjezdové komunikaci. Naprojektováno provedení
ze zámkové dlažby.
Dokumentace byla 2x použita při podávání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblasti podpory 2.2 a 4.1. Bohužel neúspěšně.V září 2014 byla podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblast podpory 2.2 Žádost uspěla, realizace projektu byla ukončená v  září 2015.
Parkoviště
u bytovek
Projekt řeší nedostatek parkovacích míst
u panelových domů. Naplánováno 68 parkovacích stání, dále oprava části chodníku, rekonstrukce vozovky a také obnova související zeleně.
Dokumentace je připravena
na vhodný dotační titul, neboť obec nemá dostatek finančních prostředků na realizaci stavby
z vlastních zdrojů.
Místní komunikace II. Vytvořená dokumentace upravuje špatný stav komunikace podél potoka
k 6 rodinným domům.
Dokumentace je připravena
na vhodnu dotační titul, neboď obec nemá dostatek finančních prostředků na realizaci stavby z vlastních zdrojů.  
Drmoul
Rekonstrukce komunikace Ke Studánce, K Cechu Projektová dokumentace pro rekonstrukci stávajících komunikací - ulice Ke Studánce
a K Cechu.
V únoru 2015 podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblast podpory 2.2, žádost uspěla, v září 2015 byla ukončená realizace projektu.
Rekonstrukce komunikace Luční Projektová dokumentace pro rekonstrukci stávající komunikace, část zcela nová. V únoru 2015 podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblast podpory 2.2, žádost uspěla, v září 2015 byla ukončená realizace projektu.
Rekonstrukce komunikace "Ke Klejnům" Projektová dokumentace pro novou komunikaci - kompletní rekonstrukce profilu včetně odvodnění. Rekonstrukci obec zatím neplánuje, čeká na vhodný dotační nebo dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů.
Úprava odvodnění stávající komunikace ulice Sekerská, Plzeňská Projektová dokumentace pro rekonstrukci stávající komunikace - doplnění chybějícího odvodnění. Rekonstrukci obec zatím neplánuje, čeká na vhodný dotační nebo dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů.
Rekonstrukce a prodloužení VO, ulice Sekerská Projektová dokumentace pro rekonstrukci veřejného osvětlení stávajícího, doplnění - prodloužení veřejného osvětlení. Rekonstrukci obec zatím neplánuje, čeká na vhodný dotační nebo dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů.
Lázně Kynžvart
Rozšíření parkování - Dlouhá a Krátká Projektová dokumentace týkající se rozšíření parkovacích míst v ulicích Dlouhá a Krátká. Plánovaný počet nových parkovacích míst- cca 30. V září 2014 byla podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblast podpory 2.2, žádost uspěla a v září 2015 byla ukončena realizace projektu.
Rekonstrukce autobusové zastávky Jedná se o dokumentaci k rekonstrukci autobusové zastávky (točny). Původní zastávka byla vybudována
v 70. letech minulého století a v současné době nesplňuje požadavky autodopravců (poloměr točny je malý, současné moderní autobusy se na komunikaci nevejdou).
Rekonstrukci autobusové zastávky zrealizuje město z vlastních prostředků v roce 2014.
Chodník ulice
K Rybníku
Projektová dokumentace na vybudování přístupového chodníku z ulice Nádražní
k ZŠ a MŠ. Součástí dokumentace je i přeřešení odvodnění daného úseku komunikace, nové veřejné osvětlení a ochrana inženýrských sítí.
V září 2014 byla podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblast podpory 2.2, žádost uspěla a v září 2015 byla ukončena realizace projektu.
Most ulice Sadová Dokumentace definující nahrazení provizorního mostu tak, aby byl součástí místní komunikace. Součástí dokumentace je i geotechnický průzkum v rozsahu 2 vrtů. Opravu mostku zrealizuje město
z vlastních prostředků v roce 2014.
Rozšíření parkovacích míst
ulice Polní
Projektová dokumentace řeší rozšíření parkovacích míst v ulici Polní včetně odvodnění parkovišť přes lapol stávajících i nových stání, nové veřejné osvětlení a ochrany inženýchských sítí. V září 2014 byla podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblast podpory 2.2, žádost uspěla a v září 2015 byla ukončena realizace projektu.
Vybudování chodníku ulice Luční-Nádražní Projektová dokumentace řeší v návrhu stavby, zákresy a vyjádření správců sítí. PO je rozdělena v části horní o novou část chodníku, která povede jako chodníkové přejezdy přes křižovatky ulic Zahradní a
K Rybníku.
V září 2014 byla podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad - oblast podpory 2.2, žádost uspěla a v září 2015 byla ukončena realizace projektu.
Stará Voda
Rekonstrukce komunikací obytné zóny Stará Voda Rekonstrukce místních komunikací v obytné zóně, lokalita Stará Voda - jih, je členěna do dvou staveb: komunikace kolem bývalého obecního úřadu
s připojením na silnici I/21 Plzeň - Cheb, tato stavba je projektově připravena. Druhou částí je komunikace kolem kaple sv. Anny a na ní navazující komunikace vedoucí kolem.
Část komunikace kolem bývalého obecního úřadu je zrealizována. Ostatní aktivity obec plánuje v případě dostatku vlastních finančních prostředků nebo v případě využití vhodného dotačního titulu.
Tři Sekery
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa "B" Plošná rekonstrukce komunikace v centru obce, kat. území Tři Sekery u Tachova. Obnovu místní komjnikace realizuje obec v roce 2013
z vlastních zdrojů.
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa "C"
a "F"
Plošná rekonstrukce komunikace v centru obce. Trasa "F" byla realizována
v roce 2011 z vlastních zdrojů obce. Na trasu "C" (varianta bez parkoviště) byla podána žádost
o dotaci do Strategického plánu Leader pro období 2007  - 2013 na MAS 21, o.p.s. v lednu 2012 a žádost byla úspěšná. 
Trasa "C" byla dokončena v roce 2012 a část nákladů byla obci proplacena v roce 2013 z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Strategického plánu Leader přes MAS 21 o.p.s.
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa "E"
a "G"
Plošná rekonstrukce komunikace v centru obce. Realizace začala 11. 8. 2014 a potrvá do konce roku 2014, hrazena bude z vlastních prostředků obce.
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa "I" Plošná rekonstrukce komunikace v centru obce. Rekonstrukci komunikace zatím obec neplánuje, čeká na vhodný dotační titul nebo dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů.  
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa "J" Plošná rekonstrukce komunikace, vedoucí
z návsi ve Třech Sekerách směrem k úřadu, kat. území Tři Sekery u Kynžvartu.
Trasa "J" byla realizována
v roce 2011 z vlastních zdrojů obce.
Valy
Rekonstrukce místních komunikací Dokumentace k rekonstrukci ulice
Pod Lesem, Na Šancích, část "A" a část "B". Naprojektováno provedení ze zámkové dlažby.
Komunikace Na Šancích byla zrealizována z plánované zámkové dlažby.
Společný pás/stezka pro cyklisty
a chodce Kynžvartská ulice
Dokumentace k vybudování stezky
pro cyklisty a chodce z obce Valy na Klimentov (od silničního mostu přes Kosový potok souběžně s Kynžvartskou ulicí ke křižovatce s ulicí Zelenou, kde bude proveden chodníkový přejezd a směrová úprava navazující na vozovky Zelené ulice osazením obrubníků s obnovou krytu asfaltobetonem). Na stezku bude položena zámková dlažba. Cílem je zajištění větší bezpečnosti chodců a cyklistů.
V roce 2013 obec realizuje pomocí vlastních finančních prostředků a příspěvku od Karlovarského kraje první etapu tohoto projektu, jedná se o vybudování nového chodníku
s krytem z betonové zámkové dlažby vedeném od ulice Zelená souběžně s Kynžvartskou ulicí (silnice č. III/2114) s lávkou přes Kosový potok ke stávajícímu chodníku do Klimentova.
V roce 2014 obec zrealizovala II. etapu, jednalo se o: stavební úpravu místní komunikace - části ulice Zelená - chodníkový přejezd, směrová úprava osazením obrubníků a obnova krytu asfaltobetonem s dopravním značením jako místní komunikace IV. třídy - D obytná zóna. Zároveň bylo provedeno přeložení sjezdu vč. ostatních prací.
 
Velká Hleďsebe
Místní komunikace v objektu kasáren Zpracování dokumentace k místní pozemní komunikaci napojující objekt kasáren
na přeložku silnice I/21u Riviery (od napojení na nově navrženou okružní křižovatku u Riviery po napojení objektu bývalých kasáren v Klimentově). Komunikace bude řešena jako zpevněná pozemní komunikace funkční třídy C. Stavba zahrne tři části: komunikaci, odvodnění a veřejné osvětlení.
Dokumentace jsou připraveny
na vhodný dotační titul, neboť obec nemá dostatek finančních prostředků na realizaci staveb
z vlastních zdrojů.
 Místní komunikace Malá Hleďsebe - Drmoul Místní komunikace Malá Hleďsebe-Drmoul, Velká Hleďsebe (napojení na stávající komunikaci, stezku a propojit Drmoul s Malou Hleďsebí). Obec tuto akci zatím neplánuje. Čeká na využití vhodného doatačního titulu nebo dostatek vlastních finančních prostředků.
Rekonstrukce bývalého vojenského objektu
na školu
a školku
Rekonstrukce bývalého vojenského objeku na školu a školku. Obec tuto akci zatím neplánuje.
Vlkovice
Revitalizace
a rozvoj jižní části obce Vlkovice
Technická dokumentace zabývající se řešením jižní části obce Vlkovice (napojení řešeného území na stávající komunikace a inženýrské sítě, zejména vodovod, kanalizaci, elektřinu se zohledněním prostorové rezervy pro možnou budoucí plynofikaci území). Na zájmovém území byla naplánována parcelace pro výstavbu penzionu pro senior a s tím související infrastruktury, zejména parkoviště, přístupové komunikace). Obec tuto akci zatím neplánuje, jelikož nemá dostatek vlastních finančních prostředků.
Mariánskolázeňsko
Studie
k vyznačení cyklotrasy Slatina - Mähring
Zpracování pD na vyznačení cyklotrasy a zajištění potřebných souhlasů úřadů k realizaci úpravy
a vyznačení trasy.
Podána žádost na realizaci do Cíle III. Fondu malých projektů Česko - Bavorsko. Žádost nebyla úspěšná. Částečně již realizováno vlastními zdroji obce Stará Voda. Cyklotrasa byla slavnostně otevřena 24. 7. 2011.

 

 
 
 

Publicita projektu

 

Tiskové zprávy projektu:

 
 

Zapojení veřejnosti do projektu

 

Partneři projektu:

 
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.  | mdml.cz |
EUTIT s.r.o.  | eutit.cz |
Kotec o.s.   | kotec.cz |
Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace   | apdm.cz |
ZO ČSOP Kladská  | slavkovskyles.cz |
Sdružení Krušné hory - západ  | skhz.cz |
Městské muzeum Mariánské Lázně  | muzeum-ml.cz |
MAS 21, o.p.s.  | mas21.cz |
Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří  
Svazek obcí Kamenné Vrchy   | kamennevrchy.cz |
AGRO + KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o.  | agro-zandov.cz |
Chráněné dílny Joker o.s.  | dilnyjoker.cz |
D-PRODUKT s.r.o.  | d-produkt.cz |
AGRO-IGM s.r.o. 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní organizace Mariánské Lázně  | www.jlx.info/cedes |