Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Mikrojesle Čtyřlístek Mariánské Lázně

logo

  • Žadatel: Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně
  • Název projektu: Mikrojesle II Čtyřlístek Mariánské Lázně
  • Operační program: Zaměstnanost (OPZ)
  • Prioritní osa:
  • 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
    Investiční priorita:   
  • 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
  • Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Realizace projektu: 1.11.2019 – 30.6.2022, tj. 32 měsíců

Předkládaná žádost navazuje na realizovaný projekt Mikrojesle Čtyřlístek (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003644), který je realizován od 1.1.2017 do 31.10.2019 a je podávám rodinným centrem Čtyřlístek Mariánské Lázně, IČ: 22713875, statutární orgán Mgr. Lucie Straková.

Mikrojesle jsou umístěny na adrese Poštovní 160/17, 353 01 Mariánské Lázně.

Plánovaná provozní doba zařízení: 7:30 – 16:30 hod

Provozní doba zařízení vychází ze zkušeností a požadavků rodičů. Pokud bude potřeba upravit provozní dobu s otevřením před stanovenou pracovní dobou, bude toto řešeno individuálně.

S rodiči dětí budou uzavírány smlouvy o poskytování služeb péče o dítě. Rodiče musí předkládat potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní nebo práci hledají nebo se na výkon práce připravují.

Postavení zařízení jeselského typu je zapracovánáno ve Strategickém plánu rozvoje území, tzv. Místním akčním plánu. Protože projekt nemá partnera s finančním příspěvkem a podle dotazu na FAQ nám bylo sděleno, že není potřeba mít v projektu partnera a problematika zařízení

jeselského typu je řešena ve Strategii, bylo v tomto navazujícím projektu od Partnera upuštěno. 

Žádost je podávána do části alokace A – navazující projekt

Žadatel splňuje podmínky kapitoly 1.1 Požadavky na prostor mikrojeslí dle Přílohy 1 Specifické podmínky výzvy.

Žadatel se podrobně seznámil s kapitolou 1.2. Požadavky na provozování mikrojeslí dle Přílohy 1 Specifické podmínky výzvy.

Žadatel dodržuje a disponuje kvalifikovaným personálním obsazením provoz mikrojeslí dle kapitoly 1.3 Požadavky na pečující osobu dle Přílohy 1 Specifické podmínky výzvy.

Žadatel zavede před realizací navazujícího projektu elektronický docházkový systém, ve kterém bude evidovat docházku pečujících osob a evidenci příchodu a odchodu dětí. 

 

Žadatel splňuje administrativní, finanční i provozní kapacitu a je schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ.

Publicita