Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MAP I. Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku

Projekt Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku

publicita MAP

Evropská komise schválila dne 13. května 2015 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020 (OP VVV). Tento program se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. 

 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vypracoval projekt do prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Tento projekt má za cíl zejména zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na základní školu, zlepšení sociální integrace žáků, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce a další.   

 

Základní údaje o projektu:

 • Realizátor: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712
 • Realizace: 1. 6. 2016 - 31. 5. 2018
 • Realizační tým: projektový manažer: Daniela Morávková, vedoucí projektu: Ing. Josef Švajgl, věcný manažer projektu: Mgr. Jana Čížková 
 • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 06. 2016
 • Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2018

 

Klíčové aktivity:

 • KA1 - Akční plánování : 1.1. Rozvoj partnerství, 1.2. Dohoda o prioritách, 1.3. Akční plánování, 1.4. Budování znalostních kapacit
 • KA2 – Realizace plánu – uznatelná pouze pro MAP+ (netýká se tohoto) projektu
 • KA3 - Evaluace
 • KA4 - Řízení MAP
 • KA5 - Řízení projektu  

 

Popis projektu

Hlavním přínosem realizace Místního akčního plánu (MAP) je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry v území ORP Mariánské Lázně, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávání politiky v území a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Spolupráce se zapojenými školami bude probíhat i se zapojením veřejnosti.

Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti:

- včasná péče,  předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání

Má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:

- základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, rodiče a další veřejnost, Agentura pro sociální začleňování

 

Prioritní (povinná) témata:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

 

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Publicita