Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MAP III. Vzdělávání na Mariánskolázeňsku

 

 

publicita MAP

Realizace projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III navazuje na předcházející výzvy 02_15_005 a 02_17_047, které byly na území Mariánskolázeňska dobrovolným svazkem obcí realizovány. Plánovaný projekt bude plynně navazovat na probíhající aktivity v území, kde je zapojeno 100% škol. Plánované aktivity přispějí k rozvoji kvalitního vzdělávání v území, které leží v problémovém Karlovarském kraji.

 

Základní údaje o projektu:

 • Název výzvy: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
 • Realizátor: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022988
 • Realizace: 1. 6. 2022 - 30. 11. 2023
 • Realizační tým: 
  Hlavní manažer projektu PaeaDr. Alena Hálová, Projektový manažer - odborný řešitel Mgr. jana Čížková, Projektový analytik - odborný řešitel - Daniela Morávková, Vedoucí pracovních skupin, Evaluátor - Bc. Michaela Čížková, Mediální pracovník - Daniela Radová, Finanční manažer - Klára Prášková
  •   Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 06. 2022
  •   Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2023

 

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

Popis klíčové aktivity: KA 2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III - A1 Rozvoj a aktualizace MAP - zde bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování, bude podporováno udržení partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Aktivita je tvořena soustavou povinných a volitelných podaktivit. Výsledkem aktivity bude Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP, včetně tvorby akčních plánů. Na konci projektu bude předložen Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a Akčními plány na roky 2023, 2024, 2025. KA 2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III - A2 Evaluace procesu místního akčního plánování - v aktivitě bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání v programovém období 2014-2020. Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva. Bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP.

 

Název klíčové aktivity: Řízení projektu

Popis klíčové aktivity: KA 1 Řízení projektu včetně složení realizačního týmu reflektuje jeho činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování v MAP. Realizační tým zajišťuje všechny povinné i nepovinné podaktivity. Činnosti RT jsou podrobně specifikovány v příloze Realizační tým - popis. Při řízení projektu RT úzce spolupracuje s určenými pracovníky zapojených škol. Očekávánými výsledky budou kvalitně řízené a realizované aktivity A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování zajištěné s odbornou a administrativní podporou. Dosažené výsledky budou doloženy v ZOR a ZZoR. Řízení projektu bude zajištěno vysoce kvalifikovanými, odborně zdatnými, motivovanými projektovými manažery respektovanými v území v komunitně ředitelů a pedagogů.

 

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

V rámci realizace projektu MAP I a MAP II byly v území identifikovány problémy, které byly rozděleny do oblasti finanční, personální, odborné, nezařazené a místně specifické. Z uvedených problémů budeme v rámci projektu řešit pouze některé z uvedeného seznamu. Problémy, kterými se budeme zabývat jsou zpracovány v opatřeních, které máme v rámci realizace řešeny nebo se jich dotýkáme. Projekt bude řešit především rozvoj motivující kultury ve školách se zaměřením na maximální úspěch každého žáka, každého učitele a celé školy v regionu Mariánskolázeňska a hledat všechny cesty ke zvýšení kvality ve vzdělávání včetně analýzy budoucích investic do školství v pohraničním regionu. 

Jaké jsou příčiny problému?

Karlovarský kraj patří mezi nejvíce zanedbané a zapovězené. Chybí zde vysoká škola, složení obyvatel je velmi specifické, obyvatelé zde nejsou tzv. ukotveni. Mnoho mladých lidí odchází z regionu za vzděláním a do regionu se nevrací. Všechny příčiny jsou především systémové s prvky historického kontextu a náprava bude trvat mnoho let. Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné posílit přenos těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí působících ve vzdělávání na místní úrovni. Decentralizace, která proběhla v regionálním školství, nebyla provázena budováním dostatečných odborných kapacit na středních úrovních řízení. Ze zjištění ČŠI, ale také projektů Agentury pro sociální začleňování (dále ASZ), organizace Člověk v tísni, ale i dalších, je zřejmé, že zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) často chybí vize rozvoje škol a že nemají koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání. To souvisí s neujasněným vztahem mezi zřizovatelem, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území Mariánskolázeňska a s nejasností ohledně metodického vedení. Území se vyznačuje velkou rozlohou (40 531 tis ha) s poměrně malým počtem obyvatel ( 24 198 obyvatel) a vysokým procentem žáků a studentů, kteří do školy dojíždějí z 3 025 žáků a učňů dojíždí 1 460, tj. 48,26 %. 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu MAP III Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III je podporovat a zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude nadále podporována spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Předkládaný projekt řeší i dílčí cíle:

1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.

3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.

4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Cílem je navazující diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol, ale i zřizovatelů, školských zařízení, nestátních neziskových organizací (NNO) a dalších partnerů. Pracovat na základě stanovených priorit a jednotlivých kroků, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území. 

Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit: A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP, A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu a 2. Evaluace procesu MAP.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Projekt navazuje na již realizované projekty MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku a MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku a realizací bychom rádi naplňovali a dále pracovali s aktéry vzdělávání ve sledovaném území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Prostřednictvím Komunitního plánování chceme pokračovat v možnostech, aby se lidé (pedagogové, veřejnost) mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Stávající Řídící výbor projektu MAP II projevil zájem pokračovat v nastaveném projektu a dal pravomoc stávajícímu RT k podání žádosti na projekt MAP III. Realizace projektu přispěje k rozvoji a prohloubení spolupráce v území. Prostřednictvím projektu mohou být směrem k ŘO směřovány podněty a návrhy na systémové změny. Společnou spoluprací škol mohou být naplňovány nastavené priority, které byly v území identifikovány a nastaveny.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V projektu budou realizovány všechny povinné aktivity, které jsou nastíněny v obecné rovině, tak jak byly vykomunikovány v předchozím projektu a zároveň je ponechán i částečně prostor pro bližší konkretizaci, která vyplyne během realizace. Podrobný popis ve v příloze Cíl MAP - realizace podaktivit. 

Bude realizováno 1. Řízení projektu a 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III - Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III. Tato aktivita se dělí na A1 - Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

Strategický rámec:

Řídící výbor:

 

Základní dokumenty Řídícího výboru:

Pracovní skupiny:

 • Podaktivita č. A1.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matamatické gramotnosti a k rozpvoji potenciálu každého žáka
 • Podaktivita č. A1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • Podaktivita č. A1.6 Pracovní skupina pro další témata - předškolní vzdělávání

Důležité dokumenty k projektu:

Publicita:

Závěrečná evaluační zpráva:

Dokument - Místní akční plán Vzdělávání na Mariánskolázeňsku

Seznam lídrů z území Mariánskolázeňska

Lídři ke stažení zde. 

projekt

Publicita