Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Podpora meziobecní spolupráce (2013 - 2015)

partners

Svaz měst a obcí České republiky

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Projekt meziobecní spolupráce byl úspěšně zakončen 30. listopadu 2015. Na projektu se podílelo více než 1 100 pracovníků ve spolupráci s více než 470 motivujícími starosty. Díky nim meziobecní spolupráce žila v celé řadě obcí. Výstupem projektu jsou zásadní strategické dokumenty. Vzniklo 186 analýz, 186 strategií, akční plány a další dokumenty, z nichž je teď možné čerpat informace a využívat je k dalšímu plánování a rozhodování. Data získaná v rámci projektu jsou jedinečná a velmi rozsáhlá, tak podrobně totiž Česká republika dosud nebyla mapována. Například Ministerstvo práce a sociálních věcí chce z těchto podkladů vycházet při koncipování sociální politiky. Pro Svazek Mariánskolázeňsko znamenal projekt prohloubení spolupráce mezi členskými obcemi DSO a navázání spolupráce s dalšími obcemi v rámci ORP, což nám umožní pracovat na dalším zlepšení rozvoje tohoto krásného regionu.

V rámci projektu byl zpracován souhrnný strategický dokument "Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce na období 2015 až 2024" a v dalším období realizace projektu, tedy v prodlouženém projektu vznikl navazující dokument "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně pro období 2016 - 2017".

Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně (4.57 MB).

Oba tyto dokumenty jsou k dispozici na stránkách projektu: www.obcesobe.cz

Podrobné informace o projektu naleznete na odkazech: www.obcesobe.cz a www.smocr.cz.


 

Dne 25. 8. 2015 se konalo čtvrté jednání k EMOS a třetí jednání k tvorbě Akčního plánu, tentokrát opět v sídle DSO Mariánskolázeňsko. Čtvrtého jednání k EMOS - Centra společných služeb (CSS) se zúčastnilo kromě týmu MOS 7 zástupců obcí z ORP Mariánské Lázně. Dále se zúčastnila manažerka DSO Mariánskolázeňsko.  

 jednání k EMOS a jednání k tvorbě Akčního plánu


Třetí jednání k EMOS se konalo dne 20. 8. 2015 v klášteře Teplá. Kromě týmu MOS se jednání zúčastnilo 7 zástupců obcí z ORP Mariánské Lázně.

Třetí jednání k EMOS


Druhé jednání k EMOS a tvorbě Akčního plánu se konalo dne 18. 8. 2015 v sídle DSO Mariánskolázeňsko. Jednání k EMOS – Centra společných služeb (CSS) se zúčastnilo kromě týmu MOS (Ing. Josef Švajgl, Daniela Morávková) 5 zástupců obcí z ORP Mariánské Lázně, dále Ing. Lenka Špringlová, bývalá pracovnice odboru dotací a CR Mariánské Lázně a nyní manažerka sousedního Mikroregionu Chebsko.

Druhé jednání k EMOS a tvorbě Akčního plánu


V rámci prodloužení projektu se konalo v sídle DSO Mariánskolázeňsko dne 23. 7. 2015 první setkání k EMOS. Prvního jednání k EMOS – Centra společných služeb (CSS) se zúčastnilo kromě týmu MOS (Ing. Josef Švajgl, Daniela Morávková) 7 starostů z ORP Mariánské Lázně, 1 starostka z ORP Cheb – obec Dolní Žandov, která je členem DSO Mariánskolázeňsko i DSO Mikroregion Chebsko.

První jednání k tvorbě Akčního plánu se konalo 23. 7. 2015, také v sídle DSO Mariánskolázeňsko.  Prvního jednání k akčnímu plánu se zúčastnilo kromě týmu MOS (Ing. Josef Švajgl, Daniela Morávková) 7 starostů z ORP Mariánské Lázně, 1 starostka z ORP Cheb – obec Dolní Žandov, která je členem DSO Mariánskolázeňsko i DSO Mikroregion Chebsko. S ohledem na charakter úvodní jednání KMOS Ing. Josef Švajgl zúčastněné seznámil s cíli aktivity KA13.

Akčního plánu

partners
 


Prodloužení projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) k 9. dubnu 2015 schválilo prodloužení projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. A to o pět měsíců, tedy do 30. listopadu 2015. Původně bylo ukončení stanoveno na 30. červen 2015.

 

Díky prodloužení projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), zkráceně nazývaného "Obce sobě", budou moci týmy co nejlépe dokončit všechny potřebné práce a zajistit výstupy maximálně přínosné pro města i obec a jejich občany. Dojde tak mimo jiné k prodloužení spolupráce se smluvními partnery, kteří se budou chtít prodloužení účastnit a zároveň budou moci až do října 2015 v území i nadále působit dva členi realizačního týmu na pozicích koordinátor meziobecní spolupráce v území a pracovník pro tvorbu analýz a strategií.

 

V rámci prodloužené části projektu se budou realizovat dvě nové klíčové aktivity, které navazují na stávající aktivitu "Tvorba souhrnných dokumentů“:

  • „Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci“ (EMOS) - účelem této klíčové aktivity je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v rámci vybraných volitelných témat, které se zaměří na hledání konkrétních způsobů řešení situace v území, zkoumání efektivity možných řešení, podporu konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod.
  • „Tvorba Akčního plánu a rozvojových aktivit MOS“ (AP)- účelem této klíčové aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, které chtějí obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) na základě přijatého souhrnného dokumentu v území ORP realizovat. 

Projekt „Meziobecní spolupráce“ (Projekt: Podpora meziobecní spolupráce, reg.  č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) se blíží ke zdárnému cíli. Dne 28. 4. 2015 se na radnici v Mariánských Lázních sešli na 2. oficiálním setkání představitelé municipalit SO ORP Mariánské Lázně. Realizační tým projektu představil přítomným zástupcům měst a obcí aktivity, jež byly realizovány od minulého setkání konaného v Lázních Kynžvart. Přítomní byli informováni o finální podobě návrhové části Souhrnného dokumentu (problémové okruhy, cíle, opatření). Prezentovány byly i hlavní závěry srovnání území SO ORP Mariánské Lázně v rámci Karlovarského kraje resp. České republiky (benchmarking). Přítomní byli obeznámeni s výsledky šetření k tématu administrativní podpory malých obcí. Přítomní se shodli, že se jedná o důležité téma. Malé obce nemají administrativní aparát jako velká města a proto je třeba jim napomáhat v rozvoji obce i jeho chodu. I z analýz Svazu měst a obcí ČR plyne, že Mariánskolázeňsko je etablovaným dobrovolným svazkem obcí a tudíž pro téma institucionalizace meziobecní spolupráce není třeba zakládat jakýkoli jiný/nový svazek obcí či jinou formu instituce v SO ORP M. Lázně.  V rámci setkání bylo hlasováno o právně nezávazném prohlášení o zájmu rozvíjet meziobecní spolupráci. Bylo hlasováno o následujících cílech:

• První cíl – administrativní podpora malých obcí

• Druhý cíl – otevřená veřejná správa

• Třetí cíl – naplňování společné strategie

Všechny tři cíle byly jednomyslně odsouhlaseny přítomnými zástupci měst a obcí. Přítomní byli informováni o prodloužení projektu přes letní období 2015. Rovněž byly zmíněny snahy SMO ČR o získání dotace z Ministerstva vnitra ČR pro navazující projekt. Starosta města Mariánské Lázně informoval o zájmu města na vzájemné spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko a informoval o jednání rady města, kde bylo navrženo přistoupení Města Mariánské Lázně do Svazku.

 

Mgr. Richard Štěpánovský


2. oficiálním setkání2. oficiálním setkání


Mariánskolázeňsko se účastnilo setkání tzv. motivujících starostů v rámci podpory meziobecní spolupráce

Dne 14. 1. 2015 se v Plzni uskutečnilo setkání motivujících starostů v rámci projektu meziobecní spolupráce, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Cílem tohoto celostátního projektu je zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky využitelné pro jejich rozvoj, zlepšit a zjednodušit život občanům našich obcí a měst, udržet efektivní veřejnou správu co nejblíže občanům a také zabránit s konečnou platností diskusím o administrativním snižování počtu obcí v naší republice.

Širším cílem projektu je podpora samostatného fungování obcí, dosažení úspor prostředků využitelných pro další rozvoj obcí, eventuálně nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí o formě meziobecní spolupráce. Výstupy projektu by měly sloužit k podloženým případným legislativním úpravám v řešených oblastech.

Na jednání v Plzni prezentoval za Mariánskolázeňsko v rámci příkladů dobré praxe Mgr. Richard Štěpánovský na téma Strategie Mariánskolázeňska na období 2014 - 2020.

 

20. ledna 2015

Autor: Mgr. Richard Štěpánovský


Projekt Meziobecní spolupráce dále pokračuje. Zveřejňujeme aktuální stav Souhrnného dokumentu, jež obsahuje nejen situační, ale i návrhovou část, vč. definování problémových okruhů, cílů i hodnotících indikátorů. Jedná se o pracovní verzi, která bude na začátku roku 2015 připomínkována ze strany Svazu měst a obcí ČR a dále projednána představiteli municipalit SO ORP Mariánské Lázně.

 

Náměty lze zasílat rovněž na marianskolazensko.strategie@seznam.cz

 

Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce

Dokument je zpracován na období 2014 - 2023.

Ke stažení zde (6.14 MB).

 

13. ledna 2015

Autor: Mgr. R. Štěpánovský

partners


Jak jsme již dříve informovali, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko je partnerem Svazu měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (blíže viz www.obcesobe.cz).

 

V rámci projektu probíhala řada šetření u municipalit v území obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně. V současné době probíhá zpracování Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce. První tři témata jsou povinná, poslední volitelné. Struktura dokumentu vychází z „šablon“ Svazu měst a obcí ČR, které jsou užívány jednotně v celé republice. Případné náměty k přiložené pracovní verzi dokumentu je možné zaslat na email marianskolazensko.strategie@seznam.cz. V rámci projektu je také věnována pozornost institucionalizaci meziobecní spolupráce, která může dále podpořit profesionalizaci a efektivitu místního a regionálního rozvoje. 

 

9. října 2014

Autor: Mgr. Richard Štěpánovský


1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Mariánské Lázně v rámci realizovaného projektu Podpora meziobecní spolupráce se uskutečnilo v úterý 24. června 2014 v budově Městského úřadu Lázně Kynžvart. Na programu setkání bylo zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu, výsledky analýz jednotlivých oblasti - základní charakteristika území, současná situace a vývoj (odpady, školství, sociální služby), dále návrh varian řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí, výběr volitelného tématu, analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení a nakonec stanovení dalšího postupu. 

 

Mgr. R. Štěpánovský

30. června 2014

1. oficiální setkání představitelů obcí 1. oficiální setkání představitelů obcí


Dva členové realizačního týmu se zúčastnili školení týmů v Hradci Králové ve dnech 9. - 10. prosince 2013. Po úvodních informacích o projektu a organizačních záležitostech byli účastníci školení seznámeni s meziobecní spoluprací v souvislostech a poté následovaly přednášky týkající se právních aspektů a příprav analytických částí dokumentu – volitelného tématu, SWOT analýzy, analýzy rizik a cílových skupin.  

Druhý den školení byl věnovaný přípravě analytických částí dokumentu v oblastech sociálních služeb, oblasti předškolní výchovy a základního školství a odpadového hospodářství. Tyto přednášky byly velmi přínosné a na základě diskuzí přednášejících a účastníků vyplynula potřeba upřesnění metodik tak, aby výstupy projektu splňovaly jeho cíle.

Třetí člen realizačního týmu se zúčastní školení  v měsíci lednu.

 

Tři Sekery, 15. 12. 2013


Zástupce realizačního týmu Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko se zúčastnil mezinárodní konference, pořádané 28. listopadu v Praze v konferenčním sále OK System.  Na programu konference bylo představení Svazu měst a obcí a projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (dále jen projekt).

První blok konference byl věnovaný seznámení s historií samostatného postavení obcí a podporou meziobecní spolupráce v ČR po roce 1989, dále představení meziobecní spolupráce v Německu a ve Francii spolu se srovnáním této spolupráce v evropských zemích a ČR.

Druhý blok jednání byl věnován finančním aspektům meziobecní spolupráce – současnému stavu a výhledu do budoucnosti spolu s návazností na programové období 2014 – 2020. Účastníci byli seznámeni s příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v ČR, týkajícími se nejčastějších oblastí spolupráce, úspěchů i případných problémů.

Jednání bylo přínosem pro činnost realizačního týmu projektu. Informace z konference byly předány zástupcům obcí území ORP Mariánské Lázně a budou jedním z podkladů pro tvorbu strategií a rozvojových dokumentů jednotlivých obcí v následujícím programovém období v návaznosti na výše uvedený projekt podpory meziobecní spolupráce a tím zvýšení možnosti čerpání finančních prostředků z národních i evropských zdrojů.

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, je jedním z prvních smluvních partnerů projektu podpory rozvoje meziobecní spolupráce. Velmi rychle zareagoval na možnost spolupráce se Svazem měst a obcí, která přinese našemu regionu další možnosti jeho rozvoje. Smlouva se Svazem měst a obcí byla podepsána s platností od 1. 11. 2013.

 

Tři Sekery, 3. 12. 2013


Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko podepsal Smlouvu o vzájemné spolupráci na výše uvedeném projektu se Svazem měst a obcí ČR, nositelem projektu.  Hlavním cílem tohoto projektu je položit základy pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní spolupráce. 

Vysoký počet obcí v České republice je cennou hodnotou a historickým dědictvím, které umožňuje efektivní rozvoj místní samosprávy v České republice. Zatímco na celostátní úrovni je důvěra v politiky a správu věcí veřejných nízká, u obcí je důvěra v místní politiky vysoká i díky tomu, že svěřené agendy jsou vykonávány blízko občanovi. Určitým negativním jevem vysokého počtu obcí je, že v některých případech je obtížné zvládnout všechny svěřené agendy. Řešením tohoto problému není snižování počtu obcí nebo omezování samostatné působnosti obcí, ale efektivní meziobecní spolupráce založená na dobrovolném přístupu při zachování samostatnosti obcí.

Cílem projektu je tedy posílení meziobecní spolupráce v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zvyšování důvěry jednotlivých obcí ke vzájemné spolupráci, zpracování pokročilých analýz vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci a ukázka toho, že vzájemná spolupráce obcí může přinést zkvalitnění veřejné správy, zkvalitnění poskytování veřejných služeb a možnost finančních ú)spor, které by směřovaly na další rozvoj obcí.

 

Základní informace o projektu:

  • reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
  • pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ
  • zapojit se mohou i obce a města, která nejsou členy Svazu
  • doba trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015
  • přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč

 

Tři Sekery, 1. 11. 2013

partners

 

www.obcesobe.cz

www.smocr.cz

Publicita