Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MAP II. Vzdělávání na Mariánskolázeňsku

publicita MAP

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vypracoval projekt do prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ NA MARIÁNSKOLAZEŇSKU navazuje na dosažené cíle MAP I Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, a obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy k naplnění VIZE a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání v území v MAP I realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty.

 

Základní údaje o projektu:

 • Název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
 • Realizátor: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107
 • Realizace: 1. 6. 2018 - 31. 5. 2022
 • Realizační tým:                     
 • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 06. 2018
 • Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 05. 2022

 

Klíčové aktivity:

 • KA1 – Řízení projektu
 • KA2 – Rozvoj a aktualizace MAP; 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP; 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace
  konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu; 2.3 Pracovní skupina pro financování; 2.4 A Pracovní skupiny ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.4 B Pracovní skupiny k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti; 2.6 A Pracovní skupiny pro další témata - Regionální identita; 2.6 B Pracovní skupina pro další témata - Předškolní vzdělávání; 2.7 Podpora škol v plánování; 2.8 Místní akční plánování; 2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým
  Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP); 2.10 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními; 2.11 Místní lídři; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.13 Podpora znalostních kapacit - workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání; 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči
 • KA3 - Evaluace a monitoring MAP; 3.1 Monitoring a evaluace MAP; 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv 
 • KA4 - Implementace

 

Popis projektu:

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Předkládaný projekt řeší i dílčí cíle:

1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.

3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.

4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Cílem je zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitelky mateřských škol, ředitele škol základních, ale i zřizovatele, školská zařízení, nestátní neziskové organizace (NNO) a další partnery. Pracovat na základě stanovených priorit a jednotlivých kroků, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území. Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit: 2. Rozvoj a aktualizace MAP a jejich podaktivit a 3. Evaluace a monitoring MAP a 4. Implementace.

 

Strategický rámec (10.48 MB)

Sedmá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 24. 05. 2022 - aktualizace ke stažení MŠ zde (2.7 MB), ZŠ zde (1.09 MB) a ZUŠ+SVČ zde (1.07 MB).

Šestá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 10. 10. 2021 - aktualizace ke stažení MŠ zde (580.86 kB), ZŠ zde (1.13 MB) a ZUŠ+SVČ zde (1 MB).

Pátá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 3. 5. 2021 - aktualizace ke stažení zde (2.44 MB).

Čtvrtá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 31. 8. 2020 - aktualizace ke stažení zde (755.29 kB).

Třetí verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 12. 9. 2019 - aktualizace ke stažení zde (762.67 kB).

 

Strategický dokument MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku (9.37 MB)

Aktualizace investičního záměru (2.7 MB)

Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby (2.3 MB)

Vyhodnocení přínosu MAP II - srpen 2020 (1.08 MB)

Sebehodnotící zpráva - srpen 2020 (1020.04 kB)

Sebehodnotící zpráva - květen 2022

Publicita